Kvalitet & Miljö

Våra kvalitetsmål (KLEPP)

Kvalitet – Kundnöjdhet

  • Våra kunders nöjdhet mäts regelbundet genom att de får ange sin nöjdhet med våra tjänster totalt på en värdeskala, 1-10, där målet är att vi skall hamna på lägst 7,5.

Kvalitet – Kundlojalitet

  • 90 % kundlojalitet, definierad som andelen trogna och nytillkomna kunder ställt mot andelen som slutat handla av Olympus, genom mätning 1 gång per år.

Ekonomi

  • Målet är att uppvisa en kontinuerligt god soliditet med mer än 80 poäng av 100 möjliga hos Credit Safe (= Mycket god kreditvärdighet). Mäts genom extern statistik från Credit Safe i Sverige AB. Fem klasser finns, där 3 (40-59 p) betyder kreditvärdig, klass 4 (60-79 p) betyder god kreditvärdighet och klass 5 (80-100 p) betyder mycket god kreditvärdighet.

Processer

  • Vi strävar att hålla samtliga kundkritiska processer kvalitetssäkrade och effektiva. Vi kontrollerar processernas duglighet genom att mäta antalet kundanknutna avvikelser som drabbar varje process. Vårt mål är att inga processer ska ha mer än 5 kundanknutna avvikelser per månad.

Personal

  • Vår personal skall vara nöjda med företaget och dess ledning. Vi följer upp personalnöjdheten vid varje medarbetarsamtal som sker 1 gång per år. På en skala 1-10 skall personalens nöjdhet uppgå till lägst 7.

 

Miljöpolicy

I vårt företag står miljön i fokus. Vi arbetar aktivt för att miljöarbetet ska vara integrerat i den dagliga verksamheten och att samtliga beslut som kan påverka miljön ska genomsyras av miljöhänsyn.

Vi verkar för en ständig förbättring inom miljöområdet för hela vår produktionskedja – från inköpta varor till tryckfärdig produkt; från leverantör till kund. En naturlig del i detta arbete är att aktivt förebygga de föroreningar som vår verksamhet kan orsaka.

I vår verksamhet ska lagefterlevnad säkerställas och de krav som dessa omfattar är grundläggande för vårt miljöarbete.
 
 

Code of Conduct

I följande PDF-fil finner ni Olympus uppförandekod – Code of Conduct.

Olympus – Uppförandekod.pdf

 

Jan-Inge Carlsson, Olympus AB